QRest Regulamin - Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu

REGULAMIN

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Właścicielem serwisu QRest.pl jest firma QuantumX Tomasz Gierłach, NIP 5992851211, Regon 520130214 z siedzibą w Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa.


§ 1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Sprzedawca –QuantumX Tomasz Gierłach z siedzibą w Warszawie, ul Nowy Świat 33/13, NIP 5992851211, Regon 520130214

 2.  dostarczający usługi za pośrednictwem Serwisu.

 3. Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca, kupujący, każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę.

 4. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną QRest.pl oraz subdomenami.

 5. Usługi– wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet.

 6. Potwierdzenie Realizacji- zawiadomienie Użytkownika na wskazany przez niego adres mailowy przez Sprzedawcę o przyjęciu oferty i realizacji zamówienia zawierające potwierdzenie treść oferty (umowy), w tym cenę, dane dotyczące Usługi oraz szczegóły dostawy.

 7. Dostarczanie Produktów- sprzedaż Towarów lub świadczenie Usług.

 8. Mail– adres poczty elektronicznej;

 9. Strony- Sprzedawca i Użytkownik.

§ 2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Sprzedawca.

 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usług za pomocą Serwisu przez Sprzedawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 4. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Sprzedawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią . Do Dostarczania Usług zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.


§ 3

Rodzaj i zakres działalności

 1. Sprzedawca prowadzi działalność polegającą na Dostarczaniu (świadczeniu) Usług za pośrednictwem Serwisów postaci treści przekazywanych i odbieranych za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość treści przekazywanych i odbieranych z wykorzystaniem sieci Internet polegające na udostępnieniu oprogramowania do obsługi urlopów.


§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie umowy odbywa się poprzez złożenie zamówienie przez Użytkownika i dokonanie wpłaty.

 2. Umowa zawierana jest na okres 30 dni.

 3. Chwilą zawarcie umowy jest chwila otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty.

 4. Umowa dochodzi do skutku po cenach i na warunkach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

§ 5

Składanie Zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej, niebędącej bezpośrednią konkurencją dla sprzedawcy.

 2. Składanie zamówienia następuje poprzez:

  1. Poprzez Utworzenie konta w Serwisie-Zarejestrowanie Użytkownika, a jeżeli Użytkownik jest już zarejestrowany- zalogowanie się w Serwisie

  2. wybór Usług

  3. prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

  4. dokonanie wpłaty na rzecz Usługodawcy


§ 6

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 24 godzin od złożenia zamówienia.

 2. Jeżeli nie można będzie zrealizować zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak dostępności Usługi, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Użytkownika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji zamówienia wszystko co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.


§ 7

Dostawa” Usługi

 1. Zamówione Usługi zostaną dostarczone w sposób wskazany w formularzu zamówienia , o którym mowa w § 5 ust. 1, że sposób ich dostarczenia wynika ze specyfiki świadczonej Usługi. W tym ostatnim wypadku dostarczenie odbywa się w sposób właściwy dla danej Usługi.

 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do zamówionej Usługi poprzez dane wprowadzone podczas wypełniania formularza o którym mowa w §5 ust. 1

 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość email z informacjami w jaki sposób zalogować się do usługi.

 4. Usługa zostanie aktywowana w terminie do 24 godzin od otrzymania potwierdzenia wpłaty przez sprzedającego.

 5. Po upływie okresu świadczenia usługa wygasa, istnieje możliwość przedłużenia na okres kolejny zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.§ 8

Wymagania techniczne

 1. 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej 93 lub Chrome w wersji co najmniej 95

  3. włączona obsługa Cookies i Java Script

 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.


§ 9

Polityka plików cookies

 1. Sprzedawca zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp. Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.

 2. Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron www. Dane te zawierają przeważnie nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 3. Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień plików cookies. Użytkownik może przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 4. Przez korzystanie z Serwisu, brak ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików cookies i kliknięcie opcji “Zgoda” po zapoznaniu się z komunikatem o stosowaniu przez Serwis plików cookies wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 5. 5. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Sprzedawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki, o których mowa w ust. 2 lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 7. Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

 8. Cookies mogą być zbierane w urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji


§ 10

Płatności

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę

 2. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie publikowanym na stronach Serwisu. Ceny są cenami netto, należy do nich policzyć podatek VAT. Szczegóły dotyczące ceny znajdują się pod linkiem https://qrest/pricing.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania przedpłaty należnej Ceny.

 4. Zapłata jest możliwa w formie:

  1. Płatności online

 5. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

 6. Użytkownik jest zobowiązany w formularzu zamówienia podać prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury.

 7. Płatności realizowane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU.


§ 11

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług w formie pisemnej na adres email dostępny na stronie https://qrest.pl/contact pod rygorem nieważności.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługa zostanie dostarczony bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe Sprzedawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.


§12
Odstąpienie

 1. Użytkownik będący konsumentem może bez podawania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedawcy w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Użytkownik zwraca Sprzedawcy Towar lub to co świadczył do tej pory Sprzedawca.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 zwraca wpłacone pieniądze w sposób wskazany przez Użytkownika.


§ 13

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

 2. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z Dostarczaniem Usług

 3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, jak również w celu badania rynku oraz w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Sprzedawcy- pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.

 4. Użytkownik wyraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3, co następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, w tym adres e-mail, telefon.

 6. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.

 7. Użytkownik wraża zgodę i udostępnia swój mail niniejszym oraz poprzez złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego., również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

 8. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Sprzedawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

 9. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 10. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 11. Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Sprzedawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

  5. Dane, o których mowa w ust. 8 przetwarzane będą tylko w zakresie niezbędnym dla zrealizowania zamówienia i po jej zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte przez Sprzedawcę.


§ 14

Własność intelektualna

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Sprzedawca w zakresie oprogramowania QRest udziela licencji niewyłącznej, ograniczonej do czasu obowiązywania umowy do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.


§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

;